Osoba přijímající oznámení (dále jen „Příslušná osoba“):

Mgr. Bc. Jakub Sobocik

Oznamovatel může učinit oznámení především prostřednictvím Nástroje pro přijímání a řešení Oznámení v rámci Společnosti, dostupným na adrese https://www.faceup.com/c/x2t21iuv (přístupový kód: rshl0ugww3) a pod QR kódem:

Společnost Alcadrain s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Příslušná osoba přijme také oznámení učiněné telefonicky na tel. +420 771 258 298, doručením na adresu pro doručování Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav v zalepené obálce adresované Mgr. Bc. Jakubu Sobocikovi a označené „důvěrné - neotvírat“ nebo ústně v administrativní budově Společnosti na adrese Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou; podání ústního oznámení bude Oznamovateli umožněno v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal. Pokud se Podezřelá skutečnost uvedená v Oznámení týká Příslušné osoby Mgr. Bc. Jakuba Sobocika či by tato Příslušná osoba mohla být dle odůvodněného názoru Oznamovatele ve střetu zájmů, pak Oznámení přijímá a další povinnosti Příslušné osoby dle této Směrnice vykonává Mgr. Bc. Jan Palán, a to ústně v administrativní budově Společnosti na adrese Bratislavská 2846, 690 02 Břeclav; v takovém případě Příslušná osoba i bez podnětu Oznamovatele předá řešení takového Oznámení této osobě.

Oznámení lze učinit také prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti na adrese https://oznamovatel.justice.cz/